School aan de Vijver……. met een Kunstzinnige Cultuur

Stralende kinderen, spelende kinderen, lerende kinderen, stoeiende maar soms ook discussiërende kinderen. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zich zelf kunnen zijn en met veel plezier naar school komen. Vandaar dat brede aandacht voor een goed pedagogisch klimaat voor ons boven aan de ladder staat. Een school met duidelijke regels en waar Respect met een hoofdletter wordt geschreven. Als kinderen zich binnen een fijne schoolomgeving thuis voelen, dan is de belangrijkste basis gelegd om tot leren en ontwikkeling te komen.

Wij staan samen sterk in het uitdragen van onze identiteit, ontstaan vanuit de protestants-christelijke achtergrond. Vanuit een nauwe samenwerking met onze ouders werken we aan de groei en ontwikkeling van alle kinderen. Samen willen we hen voorbereiden op hun deelname en bijdrage aan een waardevolle maatschappij. Goed onderwijs is hier onlosmakelijk mee verbonden.

Maar er is meer dan alleen leren. Elk kind heeft zijn talenten. Vandaar dat we een groot accent zetten met onze slogan "School aan de Vijver……. met een Kunstzinnige Cultuur". Denk hierbij aan een meerjarenprogramma Kunst en Cultuur, een jaarlijkse Kinderboekenweek, een Kunst- en Cultuurweek in samenwerking met regionale kunstenaars en ruime aandacht voor de creatieve vakken tekenen, handvaardigheid, muziek en bewegen op school.

Het meerjarenprogramma
Aan het begin van elk schooljaar maakt elke groep een keuze uit het kunst- en cultuuraanbod in de regio. Hierbij wordt ernaar gekeken dat alle disciplines door de 8 schooljaren heen meerdere keren aan bod komen. De disciplines betreffen architectuur, beeldende kunst en vormgeving, dans, film, muziek, nieuwe media en theater.
 
Kinderboekenweek
We sluiten ieder jaar aan bij het thema van de Kinderboekenweek. Voor alle groepen zal minimaal één activiteit gekoppeld worden, passend binnen de hierboven genoemde disciplines.

Kunst- en Cultuurweek
Voor de Kunst- en Cultuurweek gaan we op zoek naar de mogelijkheden om regionale kunstenaars, ouders met een creatief specialisme en eigen docenten met speciale talenten in te zetten en benaderen kunst- en cultuurorganisaties, die activiteiten kunnen aanbieden. We proberen de verschillende disciplines binnen de schooltijd aan bod te laten komen.

Creatieve vakken
We beschikken over een nieuwe digitale muziekmethode. Via de Impulsregeling muziek ondersteunen muziekdocenten ons lesaanbod binnen alle groepen. Daarnaast kunnen kinderen tijdens het Klein theater en het Groot theater laten zien wat hun creatieve talenten zijn.
Tekenen en handvaardigheid staan wekelijks op het programma. We worden ondersteund door een vakleerkracht tekenen. 
We vinden het belangrijk, dat er voldoende ruimte is om te bewegen. Dat kan binnen alle vakgebieden.