VISIE SCHOOL AAN DE VIJVER   
 
Onlangs hebben we een oudertevredenheidsenquête gehouden. Ouders beoordelen 'School aan de Vijver' als volgt:
- Goed onderwijs
- Veiligheid
- Normen en waarden
- Kleinschalig
- Geborgenheid
- Kind staat centraal
- Respect
- Saamhorigheid
- Zelfontplooiing
- Creatief, aandacht voor Kunst en Cultuur

De 5 kernwaarden van onze school:
   
              zelfstandigheid
                   talenten ontplooien
                    motivatie
              welbevinden
  zelfvertrouwenZelfstandigheid
Onze kinderen krijgen de gelegenheid om actief, doelmatig en zelfstandig te leren. Kinderen worden zich daardoor bewust van het belang van zelfsturing, zelfverantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Deze basiswaarden stellen we als school voorop in ons onderwijsleerproces.  Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte en de situatie kiest de leerkracht de passende leerinterventies. Hierbij maken we o.a. dankbaar gebruik van een betekenisvolle en krachtige leeromgeving.   
 
Talenten ontplooien
Het onderwijsaanbod is breed, zodat alle kinderen op basis van hun achtergrond, capaciteiten, ontwikkelingsniveau en interesses, optimale kansen krijgen om zich breed te ontwikkelen. Kinderen zijn en worden zich bewust van hun talenten en krijgen de ruimte om die verder te ontplooien. Dit zien we terug in goede opbrengsten. Het onderwijs doet recht aan de verschillen tussen leerlingen.
 
Motivatie
We stimuleren kinderen om intellectueel nieuwsgierig te blijven. Ze worden geprikkeld door een uitdagende leeromgeving waarin zij zich ontplooien naar de zone van naaste ontwikkeling. Vakbekwame en inspirerende leerkrachten zorgen met behulp van zorgvuldig gekozen methodes en lesmateriaal dat de kinderen sprankelend les krijgen, gemotiveerd zijn en blijven om te willen leren. Leren is leuk!
 
Welbevinden
Kinderen voelen zich veilig en geborgen bij ons op school. Ze hebben een open instelling, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening. We moedigen hen aan om respectvol mondig te zijn. Ze leren hun eigen mening en ideeën helder en juist te vertolken, daarbij rekening houdende met anderen.  
 
Zelfvertrouwen
Kinderen hebben vertrouwen in zichzelf. Succeservaringen laat hen in persoonlijkheid groeien. Ze kunnen anderen met openheid benaderen, met erkenning van hun eigenheid. De leerkrachten hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie en werken in een hecht, transparant en lerend team. Iedereen voelt zich gezien en gerespecteerd.
 
Samen
Het kind ziet zichzelf en wordt gezien als (onder)deel en lid van een groep.  
Samen voor, door en met kinderen op weg. Kinderen, team en ouders; samen sterk!